Forretningsbetingelser gældende pr. 1. januar 2017 for aftaler indgået med Dansk Anti Marketing Aps
(Dansk Anti Marketing)

Anvendelse

Disse almindelige forretningsbetingelser anvendes i alle forhold mellem Dansk Anti Marketing og kunden, med mindre andet er
skriftligt aftalt.

 

Aftalens indgåelse

Aftaler kan indgås mundtligt eller skriftligt. Såfremt en aftale indgås mundtligt, sender Dansk Anti Marketing en efterfølgende ordrebekræftelse. Aftalen gælder kun for de af kundens CVR numre, som specifikt er anført i aftalen eller ordrebekræftelsen.

 

Dansk Anti Marketing’s forpligtelser

Dansk Anti Marketing forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Dansk Anti Marketing forbeholder sig dog retten til at udlevere kundens personlige oplysninger til de relevante myndigheder i tilfælde af misbrug eller begrundet mistanke herom. Ligeledes kan kundens data, med kundens accept, videregives til andre personer eller virksomheder.

 

Dansk Anti Marketing’s rettigheder

  1. Afmelde kunden i offentlige og private registre, der benyttes til marketingkampagner.
  2. Afmelde kunden som modtager af postomdelt reklame.
  3. At kontakte virksomheder, der har udført uønsket reklamevirksomhed som f.eks., men ikke begrænset til, telemarketing, fremsendelse af direct mail, husstandsomdelt reklame og anmelde dette som uønsket.
  4. At kontakte virksomheder, der udfører reklamevirksomhed som f.eks., men ikke begrænset til, telemarketing, fremsendelse af direct mail, husstandsomdelt reklame og frabede at kunden kontaktes i fremtiden.
  5. At indgive anmeldelse til Forbrugerombudsmanden på vegne af kunden.
  6. At indgive politianmeldelse i forhold til ovenstående på vegne af kunden.

Såfremt ovenstående punkt 5 tages i anvendelse vil kunden forudgående blive varslet om dette. Kunden kan til enhver tid tilbagekaldealle en fuldmagt. Dette ændrer dog ikke på resten af aftalens vilkår og de eventuelle oprettelser og registreringer, der allerede er foretaget.

 

Betaling

Eventuel initial-betaling forfalder umiddelbart efter aftalens indgåelse. Betaling for abonnementsydelser forfalder i henhold til aftalen.

Al betaling foregår via leverandørservice eller faktura. Ved faktura opkræves fakturagebyr. Ved leverandørservice er kunden forpligtet til at oplyse registreringsnummer og kontonummer. Samtidigt giver kunden Dansk Anti Marketing ret til at hæve de aftalte beløb på kundens konto.

Ved forsinket betaling forrentes det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned beregnet fra forfaldsdagen.

Enhver forsinkelse af betalingen skal betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen og Dansk Anti Marketing forbeholder sig retten til at opsige aftalen og opkræve restancen for den resterende
aftaleperiode.

Der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Der foretages to påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav. Hvis betaling ikke er modtaget af Dansk Anti Marketing efter ti dage fra påkravsdato, forbeholder Dansk Anti Marketing sig ret til at overgive restancen til advokat eller inkassofirma og kunden vil herved blive påført yderligere omkostninger.

 

Løbetid, opsigelighed og fornyelse

Aftalen er uopsigelig for begge parter i aftaleperioden. Aftaleperioden fremgår af aftaledokumentet eller ordrebekræftelsen.

Du som kunde binder dig for 36 måneder ved indgået kontrakt.

Aftalen fornys automatisk, med mindre den opsiges mindst 3 måneder inden aftaleperiodens udløb. Den fornyede kontrakt har samme løbetid og uopsigelighed som den tidligere aftale, dog minimum 12 måneder.

Opsigelse af kontrakten skal ske skriftligt via brev eller e-mail.

 

Pris

Prisen aftales nærmere ved aftalens indgåelse og fremgår således af aftaledokumentet eller ordrebekræftelsen.

Prisen reguleres ikke i uopsigelighedsperioden.

Ved fornyelse af aftalen reguleres prisen i forhold til udviklingen i nettoprisindekset, dog således at prisen altid stiger minimum 3 % årligt. Eventuelle rabataftaler bortfalder ved fornyelse af aftalen. Prisændringer skal meddeles kunden skriftligt.

 

Ansvarsfraskrivelse

Dansk Anti Marketing er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i det’s elektroniske udstyr eller afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Dansk Anti Marketing’s leverandører eller øvrige tredjemænds forhold.

Dansk Anti Marketing er ikke ansvarlig for nogen former for forsinkelser eller manglende overholdelse af påbud om ikke at rette henvendelse til kunden.

I forbrugerforhold ifalder Dansk Anti Marketing ansvar efter dansk rets almindelige regler, dog således at Dansk Anti Marketing ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er Dansk Anti Marketing ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Dansk Anti Marketing er erstatningsansvarlig for skader forvoldt ved grov uagtsomhed. Dansk Anti Marketing eventuelle erstatningsansvar er begrænset til kundens direkte tab og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af kunden erlagte vederlag.

Kundens krav om erstatning skal fremsættes skriftligt senest 10 dage efter, at kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.

Dansk Anti Marketing kan ikke ifalde ansvar for tab, der skyldes forhold, der ligger uden for Dansk Anti Marketing’s kontrol og som Dansk Anti Marketing ikke burde have taget i betragtning ved aftaleindgåelsen.

 

Lovvalg og værneting

Tvister imellem kunden og Dansk Anti Marketing skal afgøres af de almindelige domstole efter dansk ret med Retten i København som første instans. Dansk international privatret finder ikke anvendelse.

Har du spørgsmål?

Send os din besked og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.